Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

INFORMACE O MŠ

Naše vize

V naší koncepci se budou odrážet především principy etické, estetické a kulturní výchovy, návrat ke kořenům, k tomu, co nové technologie ani jiné výdobytky dnešní doby nepřekonají. Budeme se opírat o poselství nadčasového filosofa a pedagoga Jana Ámose Komenského.

Naše filozofie
Kontakty
Sociální sítě
Kapacita dětí
Budova
Ceník
GDPR
Image
Image

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ZÁPISY 2023/2024

Zápisy dětí do MŠ Svět na školní rok 2023/2024: Informace brzy doplníme.

Na dodatečném termínu zápisu se můžete domluvit individuálně.

Přihlášku a další informace si můžete stáhnout ZDE

Školní rok 2023/2024
Plavecký výcvik

REŽIM DNE V MŠ

Informace

V mateřské škole je heterogenní třída, která v různých aktivitách bude rozdělena do homogenních pracovních skupin. Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP PV. Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení, jazykové pobyty, ozdravné pobyty apod.)


DENNÍ REŽIM

5.30 – 7.20
scházení dětí, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce individuální péče o děti

7.30 – 7.50
hygiena, snídaně pro ranní ptáčata

8.00 – 8.45
jazykové chvilky, ranní kruh, hudební průprava ranní cvičení, popř. relaxační cvičení, jóga

9.00 – 9.20
hygiena, svačina

9.30 – 11.50
plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně-technické, sebeobslužné, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení) v pracovních skupinách i individuálně pobyt venku

12.00 – 12.30
hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 14.30
odpočinek dle věku dětí náhradní nespací aktivity dle věku dětí péče speciálně pedagogická, logopedická nadstandardní aktivity

14.30 – 15.00
hygiena, svačina

15.00 – 17.00
odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi – zájmové činnosti na rozvoj osobnosti


Nepřítomnost svého dítěte hlaste prosím do 8.00 hod.


Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

PROGRAMY A PROJEKTY V MŠ

NTC Learning

NTC Learning logo

Více intormací - NTC Learning

Montessori metoda
MENSA ČR: PRO NADANÉ DĚTI
Ostrov objevů - Univerzita pro batolata
Program MISP (masáže děti dětem)
Metoda CLIL
Interaktivní tabule
WALKODILE ®

PODPORUJEME SPORT!

Partnerství se sportovními kluby

Jsme partnerskou školou těchto sportovních klubů:

profile abf61f39374df0471e4ac2a0profile abf61f39374df0471e4ac2a0

Pravidelné sportovní aktivity
Sportovní kroužek - Malí sportovci
Bruslení

PŘEHLED KROUŽKŮ V MŠ

Plavecký kurz

Proběhne v termínu 2.5. – 15.6.2023.

Robotika pro děti

Naše videoprezentace

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MŠ?

Co potřebuje dítě do MŠ

Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy:

• Tričko, kalhoty, sukni
• zástěrku s kapsou na kapesník
• přezůvky do třídy (NE pantofle - z bezpečnostních důvodů) 
• náhradní spodní prádlo (u malých dětí raději více), 
• oblečení na pobyt venku - sportovní, takové, které lze umazat 
• oblečení na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili

Další potřeby a pomůcky:

• kartáček na zuby, kelímek, pastu (předškoláci)
• plastový obrázkový hrníček - dodržování pitného režimu
• papírové kapesníčky (vybíráme dle potřeby)

Malým dětem doporučujeme dávat do MŠ starší, jim známé oblečení, aby si ho lépe samy poznaly (nám rozhodně nevadí, že nebude fungl nové, značkové, atd. - naopak - dejte dětem to, co důvěrně znají). V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.
Prosíme, aby všechny děti měly všechny své věci řádně označené značkou nebo jménem dítěte!
Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů s učitelkami. Jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí.

Některé dovednosti
Další požadavky
Desatero nově přijímaných dětí do MŠ

Co mohou rodiče vykonat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný:

  1. Chodit s dítětem mezi děti, a to i tehdy má-li sourozence.
  2. Nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, chodit s ním do nových prostředí (např. mateřského centra).
  3. Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).
  4. Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo.
  5. Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry.
  6. Udělat si čas na čtenou pohádku.
  7. Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat.
  8. Oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětli proč.
  9. Vyvarovat se výhružek typu „ Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat školky předem.
  10. Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“. Je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání.

FACEBOOK

MŠ Svět od 3 – 6 let

Jak pracujeme v naší MŠ

Jsme školské zařízení, do kterého chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Jsme otevřeni novým vzdělávacím metodám. Stále se vzděláváme, protože Vaše děti chceme zaujmout a nadchnout. Jsme přátelští vůči rodičům, okolní komunitě a novým myšlenkám a přístupům. Z každého vzdělávacího programu si bereme to, co potřebuje Vaše dítě, co je pro něj to nejlepší. Všechny pedagogické metody nevyhovují všem dětem. Individuální přístup k Vašim dětem je v naší škole samozřejmostí.

Dnešní rodině ze všeho nejvíc chybí společně strávený čas.

Cílem naší školy: Vtáhnout rodinu do dění školského zařízení, nabídnout aktivity, posilovat nezastupitelnou roli rodiny.

1. Děti mohou do školky docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, které si rodiče určí dle potřeby rodiny. Programy jsou dopolední, odpolední i celodenní.

2. V počátečním období se zaměřujeme na adaptaci nových dětí do prostředí a na úspěšné zařazení do dětského kolektivu. Vaše děti často a správně motivujeme tak, aby si postupně začaly zvykat na jiné prostředí, mezi novými lidmi a bez Vás(rodičů, prarodičů).

3. Snažíme se rozvíjet schopnost dětí žít ve společenství ostatních dětí, přizpůsobit se a spolupracovat.

4. Vedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, kontaktů mezi dítětem a učitelkou a dítětem a dospělým. Posilujeme prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské skupině.

5. Velký důraz klademe na to, aby děti postupně co nejlépe zvládly sebeobslužné činnosti.

6. Vedeme děti k základním společenským návykům a pravidel během pobytu v MŠ.

7. Zaměřujeme se na společnou hru, která vede děti ke spolupráci, učí je spolu komunikovat, dohodnout se a rozvíjí vyjadřovací schopnosti.

8. Vedeme děti učit si hrát samy i po skupinkách, hru se snažíme dále rozvíjet, pomáháme dětem zvolit si správně hračky a pomůcky, necháme děti, aby si hru a aktivitu volily dobrovolně (tzn. děti se mohou, nemusí do aktivit kdykoliv zapojit nebo rozhodnout se z aktivity odejít). Při aktivitách děti pozorujeme, zbytečně do společných her nezasahujeme.

9. Vedeme děti k tomu, aby se určitý čas (přiměřený jejich věku) dokázaly soustředit na hru nebo činnost, neodbíhaly a uměly si po sobě uklidit hračky a pomůcky.

10. Děti vedeme k tomu, aby si samy uměly a nebály se říci o pomoc nebo o radu.

11. Vytváříme pro děti podnětné, zajímavé prostředí, které podporuje jejich tvořivost a kreativitu.

12. U Vašich dětí rozvíjíme zručnost, manipulační schopnosti, výtvarné dovednosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, zvládnutí správného držení tužky, štětce.

13. Díky častému čtení příběhů a pohádek, rozšiřujeme slovní zásobu Vašich dětí, schopnosti porozumění textu a soustředění. S dětmi si také každý den frontálně i individuálně povídáme.

14. U dětí rozvíjíme základní hudební a pohybové dovednosti.

15. Vedeme děti k pochopení prostorových a základních číselných matematických pojmů.

16. Stále v naší MŠ vytváříme podmínky pro to, aby k nám děti i rodiče chodili rádi, cítili se tu bezpečně. Navzájem se učíme respektovat a respektujeme individuální zvláštnosti dítěte. Protože víme, jak je důležité zachytit nedostatky v řečovém projevu žáků již při jejich vstupu na naši školu, provádíme vstupní pozorování. Speciální pedagog v naší škole navrhne optimální postup logopedické terapie a společně s rodiči pracujeme na jejich odstranění. Učitelé uplatňujít zásady dobré školy a individuálního přístupu k jednotlivým dětem. Věnujeme velkou pozornost vývojovým poruchám a jejich včasnému odhalení, uplatňujeme individuální přístup k těmto dětem a vypracováváme pro ně speciální individuální plány.

17. Posilujeme sebevědomí, sebedůvěru, získání jistoty, interaktivní a komunikativní dovednosti dítěte.

18. Snažíme se o spoluúčast rodičů při různých akcích, výletech, při řešení event. problémů atd. Snažíme se o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a upřímnost. Rodiče pravidelně informujeme o všem, co se v MŠ Svět děje nebo bude dít.

19. Námi zvolené cíle se budeme snažit naplňovat a děti motivovat pomocí pohádek, příběhů nebo říkanek. Budeme pěstovat kladný vztah ke knihám a ke vzdělání.

20. Klademe důraz na střídání ročních období, na posilování rodinných vztahů, posilování vztahů k přírodě a ke zvířatům, propojování s prostředím, které nás obklopuje, poznávání a dodržování tradic z domova i z jiných koutů světa.

Naše koncepce - Zdravá školka

Moderní výukové metody v naší MŠ Svět

Více o projektu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011018
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora xtrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející´ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Projekt Inkluze v Mateřské škole Svět

logo EU logo MŠMT

Vážení rodiče a milí přátelé naší Mateřské školy Svět a Dětské skupiny Evička,

s blížícím se létem přicházíme s informací o uzávěrce našich zařízení během letních prázdnin. Mateřská

...

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o možnosti vyzvednutí potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání za rok 2023 pro vaše dítě. 

Termín pro vyzvednutí:

...

Vážení rodiče,

hledáte pro své děťátko mimoškolní aktivitu? Nabízíme poslední volná místa na úžasné, badatelské a kreativní kroužky! Tyto kroužky jsou určeny i pro veřejnost.

Kroužek IQ klub

...

Kontaktní formulář