ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O nás...

Jazyková Základní škola a mateřská škola Svět – to správné školské zařízení pro Vaše dítě!
Hledáte v Chomutově školské zařízení (jesle, MŠ, ZŠ) pro děti od 1 roku do 15 let, které Vám zaručí jistotu a klid a poskytnou více než jen „hlídaní“ Vašeho dítěte?
Chcete usnadnit svým dětem cestu v budoucím životě a přitom je neomezovat v dětské zábavě?

Škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák – student studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Proč právě nás 

Školské zařízení Svět Vám dává příležitost Vaše sny naplnit.

1) Zaměřujeme se na rozvoj talentu a dovedností dětí od 1 roku do 15 let. Dejte svým dětem to nejlepší! Výhody naší školy poznáte Vy i Vaše děti.

2) Naše jazyková školka intenzivně spolupracuje s předními institucemi v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR pro děti s nadprůměrnou inteligencí. Vaše dítě tak získává jedinečnou příležitost rozvíjet své schopnosti, což mu běžná školka ani jesle neumožňují. Partnerství s Centrum Nadání, o.s., a Dětskou Mensou ČR je pro Vás zárukou, že dítě dáváte do správných rukou. Kontaktujte školu Svět a získejte více informací.

3) Prioritou MŠ Svět je poskytovat vzdělávání dětem předškolního věku alternativním přístupem.
Institut soukromého školství nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.

4) V naší mateřské a základní škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičůučitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Naše vize

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program "Objevujte s námi Svět".
Chceme, aby naše škola byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu. 

Činnost mateřské školy byla v Chomutově zahájena od 1. 9. 2016.

Charakteristika pedagogického sboru
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Naše koncepce
Jsme Dobrá škola

CENÍK

Ceník - Jesle Evička

Platba za provoz

  • Celodenní péče: 3.000 Kč/měsíc
  • Půldenní péče: 2.500 Kč/měsíc

Dítě může navštěvovat DS, buď celodenně (min. 6 hodin) nebo ve zkrácené denní době (tzv. půlden = min. 3 hodiny, pozn. 1 hodina = 60 min.)

Pozn.: Jesle Evička má i letní provoz během letních prázdnin. Školné se tedy hradí i za měsíce červenec a srpen!

V ceně školného je zahrnuto:

  • veškeré volnočasové aktivity pro rozvoj Vašeho dítěte - výchovně-vzdělávací program
  • péče o děti 11 hod denně, 5 dní v týdnu
  • pitný režim
  • za úhradu školného máte možnost uplatnit daňovou slevu (tzv. "školkovné")

Další informace o platbách:

1. Převodem na BÚ Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov, z.s. 2601279528/2010
2. Platba školného i stravného musí být uhrazena nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.
3. Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování.
4. Rodič si před nástupem zvolí variantu docház ky dítěte a nahlásí ji ředitelce.

Pozn.: Před zahájením docházky je složena vratná záloha ve výši jedné měsíční splátky školného. Tato záloha je vratná při splnění smluvních podmínek (včasné oznámení o ukončení, písemné odhláška, vypořádání závazků).

 

Stravné

  • Celodenní: 64 Kč/den (svačinka, oběd, svačinka, pitný režim)
  • Půldenní: 52 Kč/den (svačinka, oběd, pitný režim)

Odhlašování ze stravování:

- dítě je třeba odhlásit nejpozději do 7:45 hodin téhož dne, nebo den předem
- neodhlášené dítě je započteno a hradí stravné
- je-li dítě odhlášeno z docházky, je zároveň odhlášeno i ze stravování

Ceník - Mateřská škola Svět
Ceník - Základní škola Svět
Ceník - Individuální vzdělávání (Homeschooling)
Forma platby školného

VEDENÍ ŠKOLY

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková

ředitelka a zřizovatelka Základní školy a mateřské školy Svět, Chomutov s.r.o.
předsedkyně Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov, z.s. Eva Anna Popíková 1

Konzultační hodina pro rodiče: 
Kontakt: reditel@zsmssvet.cz 
 
Moje vize
Škola je místem radostného poznávání, přátelských setkání a místem, kam se rádi vracíme… Třeba i po letech, abychom zavzpomínali na hezké zážitky a mohli si říci: „Tady to vše začalo, tady jsem se naučil/a to důležité pro svůj život.“ Přesně takovou školu chci vytvořit a těším se na naše společné zážitky a utváření naší Dobré školy. Přináším s sebou hezkou porci optimismu, nadšení hledat nové cesty a cestičky a také touhu hledat netradiční a neotřelou cestu ke vzdělávání.
Myslím si, že americký humoristický spisovatel Charles Farrar Browne vystihuje nejlépe to, co si myslím, že je pro každou školu důležité: 
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ 
Nejvíc se těším na spolupráci s inspirativními kolegy, na každodenní setkávání s dětmi a hlavně na vzájemnou důvěru a pozitivní přístup k životu. Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Budu se snažit, aby lektoři, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli tak společně naši školu.
Mým záměrem je vést děti k tomu, aby objevily své dary, talenty a nalezly svá poslání.
V naší Dobré škole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.
 
Můj volný čas
Svůj volný čas trávím nejraději se svým dospívajícím synem, rodinou, ráda čtu a stále se vzdělávám. Příroda mne nabíjí, ráda pracuji na zahradě, navštěvuji divadla, scházím se s přáteli a rozmazluji své psy a kočky.
Moje motto: "Řídím se myšlenkou, že umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Dětem vštěpuji, že ne pro školu, ale pro život se učíme."
 
Moje vzdělání a praxe
Vystudovala jsem Pdf UK Praha - učitelství – ŠMVZP - speciální pedagogika – 5-ti letý obor - Pdf UK Praha pedagogická psychologie - Stupeň, 2. st., 3. st. –ZŠ, SŠ, SOU, získán titul Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – psychologie, získán titul PhDr.
Jsem členem Asociace speciálních pedagogů České republiky, o.s.
Dále jsem členem Asociace logopedů ve školství (ALŠ).
Praxe:
• Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nelumbo Education, o.p.s. – Montessori
• Městské gymnázium a Základní škola Jirkov – 23 let krásné práce. Zde jsem se svolením ředitele založila a metodicky vedla celých 23 let třídy pro žáky SPU, SPUCH a vady řeči pro děti od 1. do 8. třídy. Metodicky jsem vedla pedagogy, jak vypracovat individuální plány pro integrované žáky(např. SPU, SPUCH, nevidomé, sluchově postižené, autisty, LMP…) a mnoho dalších ped. aktivit. Tato práce mne velmi naplňovala. Ředitel Mgr. S. Kutálek mne mnohé naučil. Velmi si ho vážím, neboť řídit školu, která měla za jeho pevného vedení i 1500 žáků a více jak 100 zaměstnanců, byl mnohdy nadlidský úkol. On to zvládnul. Při vedení jsem založila školní poradenské pracoviště a připravovala řadu projektů podporujících péči jak o děti nadané, tak i péči o děti s poruchami učení. Dále jsem se věnovala v neziskové společnosti tvorbě vzdělávacích projektů pro zájmovou činnost předškolních dětí a žáků základních a středních škol. S láskou vzpomínám na mnohé kolegyně a kolegy.
• Pedagogicko – psychologická poradna Chomutov - Jirkov
• Praktická škola Jirkov – ředitelka Hana Brzobohatá, uč. Švarcová a uč. Purkrábková mne uvedly do světa speciální pedagogiky. Vzpomínám na všechny s láskou, i když již některé dámy nejsou mezi námi
• Základní škola Liberec
• Dětský domov a diagnostický ústav Liberec
Několik certifikátů, absolvovaných kurzů z oboru:
• Odbornost v diagnostice a nápravě specifických vývojových poruch učení a chování (IPPP Praha, Dyscentrum Praha)
• Odbornost - Dílčí oslabení výkonu (IPPP Praha)
• Odbornost v Diagnostice psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
• Nutnost komplexní péče o děti s dg. LMD syndrom, specifická porucha učení a chování (IPPP ČR Praha)
• Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi (IPPP ČR)
• BALANCE – model DIRKA BAKKERA (IPPP, Dyscentrum Praha)
• Dyslexie a dysortografie prakticky (IPPP ČR)
• Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
• Odbornost v diagnostice a terapiích u neuropsychologických potíží dětí (IPPP ČR, Pdf UK Praha)
• Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová)
• Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, alternativní vyučovací metody - Daltonský plán ( Pdf UK Praha)
• Logoterapie (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc)
• Arteterapie, muzikoterapie (PF Olomouc)
• Hodnocení žáků a autoevaluace školy (IPPP)
• Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – příprava a realizace IVP (IPPP) - Vedoucí speciální pedagog v projektu Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/47.0012
• Psychodiagnostika dětí s kombinovanými vadami.
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika matematických schopností u žáků ZŠ.
• Metoda dobrého startu.
• Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář)
• Školící a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová)
• Diagnostika poruch autistického spektra Školící a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík)
• Diagnostika – SON-R, WOODCOCK-JOHNSON II (IPPP )
• Lektor Braillova písma – spolupráce s odborníky – Praha
• Diplomový kurz Montessori pedagogiky
• Roční studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst.2 zákona č.563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
• Mensa NTC pro školky I., II.

Certifikáty vybraných absolvovaných kurzů v oboru:
• Test stromu
• Test kresby postavy (FDT)
• Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman)
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních.
•  Užívání testu rodinných vztahů.
• Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách.
• Prevence závislostí.
• Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ. Současná školní didaktika.
• Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková)

Bohumil Popík

společník a konzultantBohumil Popík 2

 Popis bude přidán...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT

PhD. Mgr. Eva Anna Popíková

Spec. pedagog

 

Barbora kudličková

Učitelka ZŠ

 

Milan Tóth

Kurzy kreslení a malby

 

Klára Procházková

lektorka angličtiny v zŠ, kurzy angličtiny pro maminky s dětmiKlára Procházková

Konzultační hodina pro rodiče: středa 12:10 – 12:45
Kontakt: klara.prochazkova@zsmsvet.cz 

Žila jsem dlouhé roky v zahraničí, kde jsem se vdala za úžasného muže – architekta. Do České republiky jsem se vrátila, aby mé dospívající děti poznaly, kde jsem vyrůstala, a kde žije jejich babička. Jsem náročná sama k sobě, zodpovědná a nesnáším nespravedlnost.
Když jsem ve 23 letech začala učit děti anglicky, říkala jsem si, že to přeci musí jít i jinak, než vyplňováním mezer v textu. Nebyla jsem spokojena se způsobem, jakým se učí cizí jazyky v naší republice, proto jsem odcestovala do zahraničí. Tam jsem nejprve vystudovala kurs TEFL, který mi ukázal cestu, jakou správnou metodou učit a zároveň předkládat cizí jazyk zábavnou formou. Od té doby jsem nejen nepřestala učit, ale vzdělávala jsem se na prestižní universitě.
Také jsem nepřestala objevovat… Miluji práci s dětmi. Jsem ráda, když jim mohu pomoci objevit krásu cizího jazyka a ne je trápit s ,,biflovaním.“ Plní se mi můj sen a já ho chci pomoci plnit našim dětem ve škole Svět. Budeme společně objevovat svět… Stále se snažím v životě hledat a poznávat rozmanitost, pestrost. Mým cílem je nezabředávat do vyjetých kolejí a stále objevovat nové a nové věci.
Slovo objevovat pro mne znamená mít blízký vztah k dětem, žákům, mít připravenou hodinu či projekt, který musí bavit nás učitele a potom teprve děti. Chtěla bych, abychom neztratili svou přirozenou touhu poznávat a učit se, hrát si s jazykem, ponořit se do příběhu, kriticky přemýšlet, rozvíjet logické myšlení a nejen to. Nejdůležitější je, aby děti do školy chodily rády a nepřestaly se chtít dozvídat nové věci.
Nikdy bych nevěřila, že se budu těšit do školy tak, jako nyní. Jsem velmi ráda, že vzniká ve škole Svět nový prostor pro smysluplnou společnou práci, místo netušených možností a živná půda pro hezké a užitečné věci. Nové škole Svět proto přeji, aby byla živá, neotřelá, plná fantazie a tvořivých změn. Budu se snažit, aby byla místem radosti z poznávání a učení, bezpečným a hravým zázemím pro děti a nás všechny
Do Dobré školy Svět bych ráda propašovala nejen angličtinu, ale také nadšení a radost ze života, kterou jsem zažila při mém cestování po světě. Ráda s dětmi budu poznávat cizí kultury a jejich historii. Škola Svět nám tento směr nabízí.
Energií mě nabíjí čtení, čas trávený s rodinou a kamarády. Mám ráda toulky po horách i městech. Na cestování si nejvíce užívám jiného prostředí, díky němuž přemýšlím nad hromadou věcí a poznávám tak lépe sebe sama.

Vzdělání, praxe:

• cambridge zkoušky PET, FCE

• SAT, ACT (úspěšně absolvované zkoušky na americké univerzity)

• Mensa NTC pro školky I., II., III.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Jana Huňátová Dis.

Učitelka MŠ

 

Anna Paseková

Učitelka MŠ

 

Petra Lišková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

Klára Procházková

lektorka angličtiny v MŠ, kurzy angličtiny pro maminky s dětmiKlára Procházková

Konzultační hodina pro rodiče: středa 12:10 – 12:45
Kontakt: klara.prochazkova@zsmsvet.cz 

Žila jsem dlouhé roky v zahraničí, kde jsem se vdala za úžasného muže – architekta. Do České republiky jsem se vrátila, aby mé dospívající děti poznaly, kde jsem vyrůstala, a kde žije jejich babička. Jsem náročná sama k sobě, zodpovědná a nesnáším nespravedlnost.
Když jsem ve 23 letech začala učit děti anglicky, říkala jsem si, že to přeci musí jít i jinak, než vyplňováním mezer v textu. Nebyla jsem spokojena se způsobem, jakým se učí cizí jazyky v naší republice, proto jsem odcestovala do zahraničí. Tam jsem nejprve vystudovala kurs TEFL, který mi ukázal cestu, jakou správnou metodou učit a zároveň předkládat cizí jazyk zábavnou formou. Od té doby jsem nejen nepřestala učit, ale vzdělávala jsem se na prestižní universitě.
Také jsem nepřestala objevovat… Miluji práci s dětmi. Jsem ráda, když jim mohu pomoci objevit krásu cizího jazyka a ne je trápit s ,,biflovaním.“ Plní se mi můj sen a já ho chci pomoci plnit našim dětem ve škole Svět. Budeme společně objevovat svět… Stále se snažím v životě hledat a poznávat rozmanitost, pestrost. Mým cílem je nezabředávat do vyjetých kolejí a stále objevovat nové a nové věci.
Slovo objevovat pro mne znamená mít blízký vztah k dětem, žákům, mít připravenou hodinu či projekt, který musí bavit nás učitele a potom teprve děti. Chtěla bych, abychom neztratili svou přirozenou touhu poznávat a učit se, hrát si s jazykem, ponořit se do příběhu, kriticky přemýšlet, rozvíjet logické myšlení a nejen to. Nejdůležitější je, aby děti do školy chodily rády a nepřestaly se chtít dozvídat nové věci.
Nikdy bych nevěřila, že se budu těšit do školy tak, jako nyní. Jsem velmi ráda, že vzniká ve škole Svět nový prostor pro smysluplnou společnou práci, místo netušených možností a živná půda pro hezké a užitečné věci. Nové škole Svět proto přeji, aby byla živá, neotřelá, plná fantazie a tvořivých změn. Budu se snažit, aby byla místem radosti z poznávání a učení, bezpečným a hravým zázemím pro děti a nás všechny
Do Dobré školy Svět bych ráda propašovala nejen angličtinu, ale také nadšení a radost ze života, kterou jsem zažila při mém cestování po světě. Ráda s dětmi budu poznávat cizí kultury a jejich historii. Škola Svět nám tento směr nabízí.
Energií mě nabíjí čtení, čas trávený s rodinou a kamarády. Mám ráda toulky po horách i městech. Na cestování si nejvíce užívám jiného prostředí, díky němuž přemýšlím nad hromadou věcí a poznávám tak lépe sebe sama.

Vzdělání, praxe:

• cambridge zkoušky PET, FCE

• SAT, ACT (úspěšně absolvované zkoušky na americké univerzity)

• Mensa NTC pro školky I., II., III.

JESLE EVIČKA

Jana Dvořáková

Pečující osoba, vedoucí dětské skupiny EvičkaDvorakova Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování

Kateřina Podmajerská

Pečující osoba

Vzdělávání: předškolní a mimoškolní pedagogika Most

Zájmy: výtvarná činnost, příroda, literatura, hra na kytaru

Alžběta Jelínková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Popis bude doplněn.

Klára Procházková

Lektorka AJ v jeslích

 

MIKROJESLE

Jan Popík

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Popis bude doplněn

Věra Andrlová

Pečující osoba DS Evička

Popis bude doplněn.

Klára Procházková

Lektorka Aj v mikrojeslích

Kontakt: klara.prochazkova@zsmssvet.cz 

 

PROVOZ

Irena Šestáková

asistentka ředitelky

Popis bude brzy doplněn.

Ing. Veronika Podzimková

asistentka (externí)

EXTERNISTÉ A LEKTOŘI

Mgr. Pavla Benešová

jogínkaMgr Pavla Benešová 1

Maminka dvou malých jogínků, manželka úžasného muže, sociální pracovník v neziskovém sektoru, cvičitelka dětské jógy (Česká asociace dětské jógy) a instruktorka jógy pro dospělé (Power Yoga Akademie), instruktorka jógy ze studiu Ganesha.
Jóga se stala před několika lety součástí mého života a dnes ji potřebuji ke spokojenému životu stejně jako dýchání, jídlo, chůzi a spánek. Kdybych měla vyjmenovat všechny benefity jógy, byl by to velmi dlouhý seznam... Uvedu tedy alespoň jedno negativum, pozor: jóga je silně návyková! Ale patří mezi pozitivní závislosti.
Namasté.

Dosažené odborné vzdělání:
• Sociální pedagogika (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
• Instruktor jógy - specializace Jóga pro zdravá záda,(Power - Yoga Akademie)
• Metodika cvičení dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)
• Úvod do jógové terapie dětí (Česká asociace dětské jógy)
• Jógové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku (Česká asociace dětské jógy)
• Technika jógových pozic (FISAF)
• Jóga pro těhotné (FISAF)
• Asthanga jóga (FISAF)

Mgr. Jana Pondělíčková

jogínkaMgr Jana Pondělíčková

Popis brzy přidáme.