ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O nás...

Jazyková Základní škola a mateřská škola Svět – to správné školské zařízení pro Vaše dítě!
Hledáte v Chomutově školské zařízení (jesle, MŠ, ZŠ) pro děti od 1 roku do 15 let, které Vám zaručí jistotu a klid a poskytnou více než jen „hlídaní“ Vašeho dítěte?
Chcete usnadnit svým dětem cestu v budoucím životě a přitom je neomezovat v dětské zábavě?

Škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák – student studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Proč právě nás 

Školské zařízení Svět Vám dává příležitost Vaše sny naplnit.

1) Zaměřujeme se na rozvoj talentu a dovedností dětí od 1 roku do 15 let. Dejte svým dětem to nejlepší! Výhody naší školy poznáte Vy i Vaše děti.

2) Naše jazyková školka intenzivně spolupracuje s předními institucemi v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR pro děti s nadprůměrnou inteligencí. Vaše dítě tak získává jedinečnou příležitost rozvíjet své schopnosti, což mu běžná školka ani jesle neumožňují. Partnerství s Centrum Nadání, o.s., a Dětskou Mensou ČR je pro Vás zárukou, že dítě dáváte do správných rukou. Kontaktujte školu Svět a získejte více informací.

3) Prioritou MŠ Svět je poskytovat vzdělávání dětem předškolního věku alternativním přístupem.
Institut soukromého školství nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.

4) V naší mateřské a základní škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičůučitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Naše vize

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program "Objevujte s námi Svět".
Chceme, aby naše škola byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu. 

Činnost mateřské školy byla v Chomutově zahájena od 1. 9. 2016.

Charakteristika pedagogického sboru
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Naše koncepce
Jsme Dobrá škola

CENÍK

Ceník - Jesle Evička

Platba za provoz

Vážení rodiče, s účinností od 1. 4. 2020  Navýšení školného s účinností od 1. 4. 2020.dochází k navýšení školného. Více informací najdete v následujícím dokumentu: Navýšení školného jesle Evička 1.4.2020.pdf

  • Celodenní péče: 4.000 Kč/měsíc
  • Půldenní péče: 3.000 Kč/měsíc

Dítě může navštěvovat DS, buď celodenně (min. 6 hodin) nebo ve zkrácené denní době (tzv. půlden = min. 3 hodiny, pozn. 1 hodina = 60 min.)

Pozn.: Jesle Evička má i letní provoz během letních prázdnin. Školné se tedy hradí i za měsíce červenec a srpen!

V ceně školného je zahrnuto:

  • veškeré volnočasové aktivity pro rozvoj Vašeho dítěte - výchovně-vzdělávací program
  • péče o děti 11 hod denně, 5 dní v týdnu
  • pitný režim
  • za úhradu školného máte možnost uplatnit daňovou slevu (tzv. "školkovné")

Další informace o platbách:

1. Převodem na BÚ Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov, z.s. 2601279528/2010
2. Platba školného i stravného musí být uhrazena nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.
3. Platba za školné je považována za paušální a nebude prováděno vyúčtování.
4. Rodič si před nástupem zvolí variantu docház ky dítěte a nahlásí ji ředitelce.

Pozn.: Před zahájením docházky je složena vratná záloha ve výši jedné měsíční splátky školného. Tato záloha je vratná při splnění smluvních podmínek (včasné oznámení o ukončení, písemné odhláška, vypořádání závazků).

 

Stravné

  • Celodenní: 64 Kč/den (svačinka, oběd, svačinka, pitný režim)
  • Půldenní: 52 Kč/den (svačinka, oběd, pitný režim)

Odhlašování ze stravování:

- dítě je třeba odhlásit nejpozději do 7:45 hodin téhož dne, nebo den předem
- neodhlášené dítě je započteno a hradí stravné
- je-li dítě odhlášeno z docházky, je zároveň odhlášeno i ze stravování

Ceník - Mateřská škola Svět
Ceník - Základní škola Svět
Ceník - Individuální vzdělávání (Homeschooling)
Forma platby školného

VEDENÍ ŠKOLY

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková

ředitelka a zřizovatelka Základní školy a mateřské školy Svět, Chomutov s.r.o.
předsedkyně Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov, z.s. Eva Anna Popíková 1

Konzultační hodina pro rodiče: 
Kontakt: reditel@zsmssvet.cz 
 
Moje vize
Škola je místem radostného poznávání, přátelských setkání a místem, kam se rádi vracíme… Třeba i po letech, abychom zavzpomínali na hezké zážitky a mohli si říci: „Tady to vše začalo, tady jsem se naučil/a to důležité pro svůj život.“ Přesně takovou školu chci vytvořit a těším se na naše společné zážitky a utváření naší Dobré školy. Přináším s sebou hezkou porci optimismu, nadšení hledat nové cesty a cestičky a také touhu hledat netradiční a neotřelou cestu ke vzdělávání.
Myslím si, že americký humoristický spisovatel Charles Farrar Browne vystihuje nejlépe to, co si myslím, že je pro každou školu důležité: 
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ 
Nejvíc se těším na spolupráci s inspirativními kolegy, na každodenní setkávání s dětmi a hlavně na vzájemnou důvěru a pozitivní přístup k životu. Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Budu se snažit, aby lektoři, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli tak společně naši školu.
Mým záměrem je vést děti k tomu, aby objevily své dary, talenty a nalezly svá poslání.
V naší Dobré škole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.
 
Můj volný čas
Svůj volný čas trávím nejraději se svým dospívajícím synem, rodinou, ráda čtu a stále se vzdělávám. Příroda mne nabíjí, ráda pracuji na zahradě, navštěvuji divadla, scházím se s přáteli a rozmazluji své psy a kočky.
Moje motto: "Řídím se myšlenkou, že umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Dětem vštěpuji, že ne pro školu, ale pro život se učíme."
 
Moje vzdělání a praxe
Vystudovala jsem Pdf UK Praha - učitelství – ŠMVZP - speciální pedagogika – 5-ti letý obor - Pdf UK Praha pedagogická psychologie - Stupeň, 2. st., 3. st. –ZŠ, SŠ, SOU, získán titul Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – psychologie, získán titul PhDr.
Jsem členem Asociace speciálních pedagogů České republiky, o.s.
Dále jsem členem Asociace logopedů ve školství (ALŠ).
Praxe:
• Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nelumbo Education, o.p.s. – Montessori
• Městské gymnázium a Základní škola Jirkov – 23 let krásné práce. Zde jsem se svolením ředitele založila a metodicky vedla celých 23 let třídy pro žáky SPU, SPUCH a vady řeči pro děti od 1. do 8. třídy. Metodicky jsem vedla pedagogy, jak vypracovat individuální plány pro integrované žáky(např. SPU, SPUCH, nevidomé, sluchově postižené, autisty, LMP…) a mnoho dalších ped. aktivit. Tato práce mne velmi naplňovala. Ředitel Mgr. S. Kutálek mne mnohé naučil. Velmi si ho vážím, neboť řídit školu, která měla za jeho pevného vedení i 1500 žáků a více jak 100 zaměstnanců, byl mnohdy nadlidský úkol. On to zvládnul. Při vedení jsem založila školní poradenské pracoviště a připravovala řadu projektů podporujících péči jak o děti nadané, tak i péči o děti s poruchami učení. Dále jsem se věnovala v neziskové společnosti tvorbě vzdělávacích projektů pro zájmovou činnost předškolních dětí a žáků základních a středních škol. S láskou vzpomínám na mnohé kolegyně a kolegy.
• Pedagogicko – psychologická poradna Chomutov - Jirkov
• Praktická škola Jirkov – ředitelka Hana Brzobohatá, uč. Švarcová a uč. Purkrábková mne uvedly do světa speciální pedagogiky. Vzpomínám na všechny s láskou, i když již některé dámy nejsou mezi námi
• Základní škola Liberec
• Dětský domov a diagnostický ústav Liberec
Několik certifikátů, absolvovaných kurzů z oboru:
• Odbornost v diagnostice a nápravě specifických vývojových poruch učení a chování (IPPP Praha, Dyscentrum Praha)
• Odbornost - Dílčí oslabení výkonu (IPPP Praha)
• Odbornost v Diagnostice psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
• Nutnost komplexní péče o děti s dg. LMD syndrom, specifická porucha učení a chování (IPPP ČR Praha)
• Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi (IPPP ČR)
• BALANCE – model DIRKA BAKKERA (IPPP, Dyscentrum Praha)
• Dyslexie a dysortografie prakticky (IPPP ČR)
• Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
• Odbornost v diagnostice a terapiích u neuropsychologických potíží dětí (IPPP ČR, Pdf UK Praha)
• Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová)
• Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, alternativní vyučovací metody - Daltonský plán ( Pdf UK Praha)
• Logoterapie (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc)
• Arteterapie, muzikoterapie (PF Olomouc)
• Hodnocení žáků a autoevaluace školy (IPPP)
• Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – příprava a realizace IVP (IPPP) - Vedoucí speciální pedagog v projektu Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/47.0012
• Psychodiagnostika dětí s kombinovanými vadami.
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika matematických schopností u žáků ZŠ.
• Metoda dobrého startu.
• Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář)
• Školící a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová)
• Diagnostika poruch autistického spektra Školící a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík)
• Diagnostika – SON-R, WOODCOCK-JOHNSON II (IPPP )
• Lektor Braillova písma – spolupráce s odborníky – Praha
• Diplomový kurz Montessori pedagogiky
• Roční studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst.2 zákona č.563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
• Mensa NTC pro školky I., II.

Certifikáty vybraných absolvovaných kurzů v oboru:
• Test stromu
• Test kresby postavy (FDT)
• Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman)
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních.
•  Užívání testu rodinných vztahů.
• Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách.
• Prevence závislostí.
• Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ. Současná školní didaktika.
• Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková)

Bohumil Popík

společník a konzultantBohumil Popík 2

 Popis bude přidán...

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT

PhD. Mgr. Eva Anna Popíková

Spec. pedagog

 

Barbora Kudličová

Učitelka ZŠ

Již od základní školy jsem věděla, že se jednou chci stát učitelkou. Měla jsem kolem sebe skvělé vzory. A proto, když jsem se rozhodovala, kam na střední školu, moje volba byla jasná - Pedagoické lyceum na Střední pedagogické Škole v Mostě. Odtud jsem pokračovala do krásného města Liberec, kde jsem na Technické univerzitě dále studovala učitelství. V roce 2017 se mi podařilo v rámci studia bohemistiky získat stipendium na Univerzitě v Lipsku (Universität Leipzig) na katedře sorabistiky. Tam jsem strávila dva semestry studiem jazyka a kultury hornolužických Srbů, kteří jsou Čechům velmi blízcí. Pobyt na zahraniční univerzitě mi do života přinesl mnoho. Po náhodném setkání s paní ředitelkou jsem okamžitě věděla, že Základní škola Svět je to správné místo, na kterém mám být. Nyní, když jsem se stala pedagogem, chci se stále vzdělávat a svou práci dělat nejlépe, jak budu umět. Protože tohle není jen práce, je to poslání. Snažím se bým žákům dobrým příkladem, rádcem, přítelem.

Mezi mé koníčky patří malování, čtení zajímavých knih, ruční práce či vaření. Ráda vyrazím do přírody a na výlety všeho druhu. Baví mě cestování, objevování a poznáváních jiných kultur. Mnoho času trávím se svou rodinou a přáteli, kteří mi dodávají energii.
K mým koníčkům patří také především škola. Je skvělé, když lidem může být práce zároveň koníčkem a naplňuje je.

Milan Tóth

Kurzy kreslení a malby

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Jana Dvořáková

ChůvaDvorakova Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: 
Zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování

 

JESLE EVIČKA

Alžběta Jelínková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vzdělání:

  • Zdravotnická škola Most - obor Ošetřovatel

Zájmy:
tanec, hudba, cestování, práce s dětmi

Od mala jsem se ráda pohybovala a poslouchala hudbu, proto jsem také začala navštěvovat taneční kroužek. Po té jsem tancovala profesionálně, získala jsem mnoho medailí. Tanec mě velmi bavil, proto jsem začala jezdit na letní taneční tábor jako instruktorka. V rámci volného času jsem pomáhala trenérce s přípravou tanečních lekcí pro předškolní děti. V jesličkách jsem začala pracovat, protože práce s dětmi mě velice baví. Ve volném čase ráda navštěvuji divadla, kina a různé kulturní akce. Ráda poznávám památky nejen v Čechách.

MIKROJESLE

Jan Popík

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Popis bude doplněn

Věra Andrlová

Pečující osoba DS Evička

Popis bude doplněn.

PROVOZ

Irena Šestáková

asistentka ředitelky

Popis bude brzy doplněn.

Ing. Veronika Podzimková

asistentka (externí)

Miroslav Lonský

Školník

Jana Bohuňovská

Uklízečka

Skoro čtvrt století jsem pracovala jako prodavačka v železářství. Teď jsem se rozhodla udělat tečku a začít pracovat v úplně jiném oboru. A to uklízet. Dostala jsem příležitost zde v ZŠ a MŠ Svět. Práce mě baví. Mám kolem sebe dobrý kolektiv učitelek, chůviček a ostatního personálu. Také spoustu dětí, které mi dodávají energii. Mezi mé zájmy patří turistika, jízda na kole a zahrádka.

Dagmar Kočanová

Uklízečka

EXTERNISTÉ A LEKTOŘI

Mgr. Jana Pondělíčková

jogínkaMgr Jana Pondělíčková

Popis brzy přidáme.

Mgr. Eva Opálková

lektorka keramiky

Jana Vítková

lektorka kreativní dílmy