Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

O nás...

Jazyková Základní škola a mateřská škola Svět – to správné školské zařízení pro Vaše dítě!
Hledáte v Chomutově školské zařízení (DS, MŠ, ZŠ) pro děti od 1 roku do 15 let, které Vám zaručí jistotu a klid a poskytnou více než jen „hlídaní“ Vašeho dítěte?
Chcete usnadnit svým dětem cestu v budoucím životě a přitom je neomezovat v dětské zábavě?

Škola Svět je nezávislá, soukromá, denní a úplná škola, zařazená do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
Nabízíme důkladný, vzdělávací program, kde žák – student studuje samostatně, se silným důrazem na praktické učení a to u dětí od mateřské školy, po žáky základní školy od 1. do 9. třídy.

Proč právě nás 

Školské zařízení Svět Vám dává příležitost Vaše sny naplnit.

1) Zaměřujeme se na rozvoj talentu a dovedností dětí od 1 roku do 15 let. Dejte svým dětem to nejlepší! Výhody naší školy poznáte Vy i Vaše děti.

2) Naše jazyková školka intenzivně spolupracuje s předními institucemi v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR pro děti s nadprůměrnou inteligencí. Vaše dítě tak získává jedinečnou příležitost rozvíjet své schopnosti, což mu běžná školka ani jesle neumožňují. Partnerství s Centrum Nadání, o.s., a Dětskou Mensou ČR je pro Vás zárukou, že dítě dáváte do správných rukou. Kontaktujte školu Svět a získejte více informací.

3) Prioritou MŠ Svět je poskytovat vzdělávání dětem předškolního věku alternativním přístupem.
Institut soukromého školství nám dovoluje přizpůsobit vzdělávací program a interní pravidla naší školy hodnotám a cílům, které jsme si stanovili jako hlavní a vnímáme je odlišně od běžného systému.

4) V naší mateřské a základní škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičůučitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Naše vize

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program "Objevujte s námi Svět".
Chceme, aby naše škola byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu. 

Činnost mateřské školy byla v Chomutově zahájena od 1. 9. 2016.

Charakteristika pedagogického sboru
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Naše koncepce
Jsme Dobrá škola

CENÍK

Ceník - Dětská skupina Evička

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vzhledem ke změně ve vyhlášce 107/2005 příloha č.2 a rostoucím cenám potravin, Vás tímto informujeme, že od 1.10.2022 bude zvýšena cena stravného. Úhrady za STRAVNÉ (úplata za školní stravování) a ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání) od 1.10.2022:

Stravné (celodenní) - 69,- Kč / den
Školné (celodenní) - 200,- Kč / den,  18,20,-Kč / 1hod *
Celkem denní platba za stravné a pobyt 269,- Kč/den

Stravné (polodenní) - 63,- Kč / den
Školné (polodenní) - 150,- Kč / den,  27,30,-Kč / 1hod *
Celkem denní platba za stravné a pobyt 213,- Kč/půlden

* Pozn.: průměr 20 dnů/měs

.1. Celoměsíční – celodenní docházka - školné 4 000 Kč, stravné činí 1380Kč (zaokr.1.400 Kč), platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte do jeslí.
2. Celoměsíční – polodenní docházka - školné 3 000 Kč, stravné činí 1260Kč (zaokr. 1.300 Kč, platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte do jeslí.

Předpis školného za předškolní vzdělávání v Jeslích Evička:
  • Celodenní docházka (7:00 - 16:00) 4 000,- Kč/měsíc
  • Polodenní docházka (7:00 - 12:00) 3 000,- Kč/měsíc 
Předpis stravného za stravné v Jeslích Evička:
  • Celodenní docházka (7:00 - 16:00) 1.400,- Kč/měsíc
  • Polodenní docházka (7:00 - 12:00) 1.300,- Kč/měsíc
Informace k platbám:

Úhrada stravného pokrývá zálohové měsíční náklady na ranní snídani a přesnídávku, oběd a odpolední svačinu, pitný režim během celého dne. Přesnídávka a svačiny zahrnují zvýšené množství ovoce a zeleniny. Celodenní stravné zahrnuje všechna uvedená jídla. Polodenní stravné zahrnuje ranní snídani a přesnídávku, oběd, pitný režim. DS vydává na následující týden jídelníček, ten visí ve vstupní chodbě DS, na webových stránkách VaKC. U jednotlivých jídel jsou uvedeny čísla (alergeny).

Platbu za školné a stravné ve stanovené výši poukazujte trvalým příkazem nejpozději do 20. daného měsíce na účet školy vedený u Fio banka, a.s. číslo 2601279528 / 2010.

Je potřebné uhradit 2 měsíční platby. Každá platba MUSÍ být uhrazena zvlášť:

1) Školné - VS - rodné číslo Vašeho dítěte, do poznámek napsat Příjmení a Jméno Vašeho dítěte - školné.
2) Stravné - VS - rodné číslo Vašeho dítěte, do poznámek napsat Příjmení a Jméno Vašeho dítěte - stravné.

Ceník - Mateřská škola Svět
Ceník - Individuální vzdělávání (Domácí vzdělávání)

VEDENÍ ŠKOLY

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková

ředitelka a zřizovatelka Základní školy a mateřské školy Svět, Chomutov s.r.o.
předsedkyně Vzdělávacího a kulturního centra Svět Chomutov, z.s. Eva Anna Popíková 1

Konzultační hodina pro rodiče: 
Kontakt: reditel@zsmssvet.cz 
 
Moje vize
Škola je místem radostného poznávání, přátelských setkání a místem, kam se rádi vracíme… Třeba i po letech, abychom zavzpomínali na hezké zážitky a mohli si říci: „Tady to vše začalo, tady jsem se naučil/a to důležité pro svůj život.“ Přesně takovou školu chci vytvořit a těším se na naše společné zážitky a utváření naší Dobré školy. Přináším s sebou hezkou porci optimismu, nadšení hledat nové cesty a cestičky a také touhu hledat netradiční a neotřelou cestu ke vzdělávání.
Myslím si, že americký humoristický spisovatel Charles Farrar Browne vystihuje nejlépe to, co si myslím, že je pro každou školu důležité: 
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ 
Nejvíc se těším na spolupráci s inspirativními kolegy, na každodenní setkávání s dětmi a hlavně na vzájemnou důvěru a pozitivní přístup k životu. Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Budu se snažit, aby lektoři, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli tak společně naši školu.
Mým záměrem je vést děti k tomu, aby objevily své dary, talenty a nalezly svá poslání.
V naší Dobré škole bude mým úkolem mimo jiné postarat se, aby všichni měli ke své práci to, co potřebují.
 
Můj volný čas
Svůj volný čas trávím nejraději se svým dospívajícím synem, rodinou, ráda čtu a stále se vzdělávám. Příroda mne nabíjí, ráda pracuji na zahradě, navštěvuji divadla, scházím se s přáteli a rozmazluji své psy a kočky.
Moje motto: "Řídím se myšlenkou, že umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Dětem vštěpuji, že ne pro školu, ale pro život se učíme."
 
Moje vzdělání a praxe
Vystudovala jsem Pdf UK Praha - učitelství – ŠMVZP - speciální pedagogika – 5-ti letý obor - Pdf UK Praha pedagogická psychologie - Stupeň, 2. st., 3. st. –ZŠ, SŠ, SOU, získán titul Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – psychologie, získán titul PhDr.
Jsem členem Asociace speciálních pedagogů České republiky, o.s.
Dále jsem členem Asociace logopedů ve školství (ALŠ).
Praxe:
• Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nelumbo Education, o.p.s. – Montessori
• Městské gymnázium a Základní škola Jirkov – 23 let krásné práce. Zde jsem se svolením ředitele založila a metodicky vedla celých 23 let třídy pro žáky SPU, SPUCH a vady řeči pro děti od 1. do 8. třídy. Metodicky jsem vedla pedagogy, jak vypracovat individuální plány pro integrované žáky(např. SPU, SPUCH, nevidomé, sluchově postižené, autisty, LMP…) a mnoho dalších ped. aktivit. Tato práce mne velmi naplňovala. Ředitel Mgr. S. Kutálek mne mnohé naučil. Velmi si ho vážím, neboť řídit školu, která měla za jeho pevného vedení i 1500 žáků a více jak 100 zaměstnanců, byl mnohdy nadlidský úkol. On to zvládnul. Při vedení jsem založila školní poradenské pracoviště a připravovala řadu projektů podporujících péči jak o děti nadané, tak i péči o děti s poruchami učení. Dále jsem se věnovala v neziskové společnosti tvorbě vzdělávacích projektů pro zájmovou činnost předškolních dětí a žáků základních a středních škol. S láskou vzpomínám na mnohé kolegyně a kolegy.
• Pedagogicko – psychologická poradna Chomutov - Jirkov
• Praktická škola Jirkov – ředitelka Hana Brzobohatá, uč. Švarcová a uč. Purkrábková mne uvedly do světa speciální pedagogiky. Vzpomínám na všechny s láskou, i když již některé dámy nejsou mezi námi
• Základní škola Liberec
• Dětský domov a diagnostický ústav Liberec
Několik certifikátů, absolvovaných kurzů z oboru:
• Odbornost v diagnostice a nápravě specifických vývojových poruch učení a chování (IPPP Praha, Dyscentrum Praha)
• Odbornost - Dílčí oslabení výkonu (IPPP Praha)
• Odbornost v Diagnostice psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
• Nutnost komplexní péče o děti s dg. LMD syndrom, specifická porucha učení a chování (IPPP ČR Praha)
• Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi (IPPP ČR)
• BALANCE – model DIRKA BAKKERA (IPPP, Dyscentrum Praha)
• Dyslexie a dysortografie prakticky (IPPP ČR)
• Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
• Odbornost v diagnostice a terapiích u neuropsychologických potíží dětí (IPPP ČR, Pdf UK Praha)
• Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním (PhDr. Jana Zapletalová)
• Tvorba programů kontinuálního vzdělávání, Otevřená škola, alternativní vyučovací metody - Daltonský plán ( Pdf UK Praha)
• Logoterapie (Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc)
• Arteterapie, muzikoterapie (PF Olomouc)
• Hodnocení žáků a autoevaluace školy (IPPP)
• Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – příprava a realizace IVP (IPPP) - Vedoucí speciální pedagog v projektu Inkluze v Jirkově CZ.1.07/1.2.00/47.0012
• Psychodiagnostika dětí s kombinovanými vadami.
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika matematických schopností u žáků ZŠ.
• Metoda dobrého startu.
• Základní výcvikový kurz – první pomoc proti šikaně a kyberšikaně (PhDr. Michal Kolář)
• Školící a výcvikový kurz WISC-III (PhDr. Dana Krejčířová)
• Diagnostika poruch autistického spektra Školící a výcvikový kurz SON-R, Školící a výcvikový kurz MMPI – 2 (PhDr. Karel Netík)
• Diagnostika – SON-R, WOODCOCK-JOHNSON II (IPPP )
• Lektor Braillova písma – spolupráce s odborníky – Praha
• Diplomový kurz Montessori pedagogiky
• Roční studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst.2 zákona č.563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
• Mensa NTC pro školky I., II.

Certifikáty vybraných absolvovaných kurzů v oboru:
• Test stromu
• Test kresby postavy (FDT)
• Test apercepce ruky (TAR) a Lűscherův barvový test (Mgr. Zdeněk Altman)
• Diagnostika pozornosti jako součást psychologického vyšetření
• Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízeních.
•  Užívání testu rodinných vztahů.
• Prevence sociálně patologických jevů na středních a speciálních školách.
• Prevence závislostí.
• Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na ZŠ. Současná školní didaktika.
• Vedení dětské skupiny (PhDr. Václava Masáková)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVĚT

PhD. Mgr. Eva Anna Popíková

Spec. pedagog

 

Štěpánka Řezníčková

Vychovatelka ŠD, marketing a média

Reznickova ZS

Pocházím z gymnastické sportovní rodiny, dá se říct, že jsem se v tělocvičně i narodila, již od nízkého věku jsem závodila ve sportovní gymnastice, nyní jsem kvalifikovanou trenérkou a rozhodčí dívčích složek od 3 do 18 let. Od malička jsem byla ve velkém obklopení lidí, miluji lidi, stále kolem sebe potřebuji mít živo, nemam ráda samotu.

Po základní škole jsem se rozhodla pro střední zdravotnickou školu se sociálním zaměřením v Mostě, v průběhu studia mne velmi bavila práce s dětmi. Na střední škole jsem měla možnost navštívit Londýn s projektem Erasmus+, projela jsem si i několik vodáckých, lyžařských či turistických kurzů. Po úspěšném ukončení, jsem se vydala cestou školství, jsem kvalifikovanou asistentkou pedagoga, a i nadále získávám nové znalosti při studiu pedagogiky v Berouně.

Nadevše miluji svou rodinu, své psy, mé sourozence a rodiče. Mým největším zájem je SPORT, zdravý životní styl, pohyb, přátelé, cestování, poznávání nových věcí, móda.

Mgr. Martina Coubalová

Lektorka M a NJ

 

Mgr. Zdeňka Trčálková

Zdenka Trcalkova 1

Učitelka AJ

Na plný úvazek pracuji jako učitelka na Střední průmyslové škole v Chomutově, kde učím český a anglický jazyk. V ZŠ Svět vyučuji angličtinu v první a druhé třídě.
Jsem maminkou dvou malých raubířů, kteří mi každý den umí vykouzlit úsměv na tváři. Moc rádi společně cestujeme, podnikáme různé dobrodružné výlety a rádi objevujeme společně svět.
Vystudovala jsem anglistiku a bohemistiku na UJEP, v tomto oboru se neustále snažím vzdělávat formou různých seminářů a webinářů. Pracovala jsem také rok jako au-pair v Londýně, což pro mě byla velká zkušenost. Mám také zkušenosti s výukou obchodní angličtiny ve firmách v okolí Chomutova.

Mgr. Lucie Grunišová

Učielka ZŠ, třídní učitelka 3. a 4. třídy

Lucie Gunisova

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na dramatickou výchovu. Už při studiích jsem vyhledávala brigády a pracovní místa, která byla pedagogického zaměření. Mám zkušenosti s prací v jeslích, ve školce, na pozici asistentky ve škole, i jako třídní učitelka ve velké škole na sídlišti, tak i v malé škole na vesnici. Jsem kreativní a ráda podporuji děti k učení se a poznávání. Stále se vzdělávám, zajímají mě inovativní přístupy a trendy ve vzdělávání. Ve volném čase jezdím na výlety, hlavně na hrady, zámky a jiné památky, chodím na procházky a čtu knížky, včetně těch pro děti. Jsem ráda, když mohu dětem předat lásku ke knihám a čtení a ukázat jim, jaká tajemství četba ukrývá. Mám ráda plavání a lyžování. Mám ráda zvířata, doma se starám o malého nalezeného kocourka, který je mojí velkou součástí.

Mgr. Jana Šťastná

Učielka ZŠ, třídní učitelka 1. a 2. třídy

Jana Stastna

Už od raného dětství jsem toužila stát se učitelkou.
Protože mne nejvíce bavily předměty jako je zeměpis a přírodopis, chtěla chtěla jsem nejprve učit na 2. stupni.
Tuto aprobaci, ale po mé maturitě neotevřeli, proto jsem si vybrala ke studiu 1. stupeň ZŠ.
Lákala mne práce s malými dětmi a také pestrost výuky.
Nemýlila jsem se, každá hodina hodina na 1. stupni je jiná - neopakovatelná.
Vystudovala jsem tento obor na PF v Plzni a u této práce jsem vydržela celých 40 let.
Naplňovalo mne nejen učení klasických předmětů, ale i práce navíc.
Vedla jsem keramiku a výtvarný kroužek, s dětmi jsem rovněž dramatizovala pohádky a příběhy.
Na vystoupení žáků se těšili nejen jejich rodiče ale i babičky a dědečkové v domově důchodců a děti v MŠ.
Svůj volný čas trávím nejraději s rodinou a se svými 4 vnoučaty ve věku 2 až 9 let.
Jezdíme spolu na kole, plaveme, bruslíme a cestujeme.
Protože se cítím ještě svěží a vzdělávání malých děti mne stále baví a naplňuje, jsem ráda, že mohu ve své práci pokračovat i v důchodovém věku na ZŠ a MŠ Svět.

A jaké je mé motto:
Kdyby to bylo možné, chodila bych do školy jako žák. Protože to nejde, chodím tam jako učitel.

Ing. Martin Mazúch

Vyučující INF, asistent ředitelky

 Martin Mazuch1

Barbora Kopecká

Pedagog, třídní učitelka 1. - 2. třídyBarbora Kudličová

Již od základní školy jsem věděla, že se jednou chci stát učitelkou. Měla jsem kolem sebe skvělé vzory. A proto, když jsem se rozhodovala, kam na střední školu, moje volba byla jasná - Pedagogické lyceum na Střední pedagogické škole v Mostě. Odtud jsem pokračovala do krásného města Liberec, kde jsem na Technické univerzitě dále studovala učitelství. V roce 2017 se mi podařilo v rámci studia bohemistiky získat stipendium na Univerzitě v Lipsku (Universität Leipzig) na katedře sorabistiky. Tam jsem strávila dva semestry studiem jazyka a kultury hornolužických Srbů, kteří jsou Čechům velmi blízcí. Pobyt na zahraniční univerzitě mi do života přinesl mnoho. Po náhodném setkání s paní ředitelkou jsem okamžitě věděla, že Základní škola Svět je to správné místo, na kterém mám být. Nyní, když jsem se stala pedagogem, se chci stále vzdělávat a svou práci dělat nejlépe, jak budu umět. Protože tohle není jen práce, je to poslání. Snažím se být žákům dobrým příkladem, rádcem, přítelem.

Své vzdělání si dále rozšiřuji na UJEP v Ústí nad Labem, stala jsem se také certifikovanou chůvou a logopedickým asistentem.

Mezi mé koníčky patří malování, čtení zajímavých knih, ruční práce či vaření. Ráda vyrazím do přírody a na výlety všeho druhu. Baví mě cestování, objevování a poznáváních jiných kultur. Mnoho času trávím se svou rodinou a přáteli, kteří mi dodávají energii. K mým koníčkům patří také především škola. Je skvělé, když lidem může být práce zároveň koníčkem a naplňuje je.

Pozn.: Nyní mateřská dovolená

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Monika Nová

Učitelka MŠMonika Nová

Vzdělání:

• Střední zdravotnická škola v Mostě – obor pečovatelská a ošetřovatelská péče
• Sociálně správní činnost
Osvědčení:
• Hlavní vedoucí dětských táborů
• Zdravotník zotavovacích akcí – červený kříž
• Oddílová vedoucí

Záliby:
Moje zájmy jsou příroda, květiny, můj pes Amy, tanec, lyžování, přátelé, jízda na motorce a hlavně tvoření. Vyrábím a učím děti vyrábět vánoční ozdoby z korálků, šiju polštářky, drátkuji, háčkuji košíky, deky pro miminka a jiné.
Celý život mě provází děti. Od mala jsem hlídala sousedům děti a starala se o mladší sestry. Jako dítě jsem jezdila na tábory a vedla dětskou skupinu. Vychovala jsem dva syny, kteří měli poruchu učení, ADHD a další poruchy. Od roku 2004 jezdím na tábory jako vedoucí, zdravotník a zástupce vedoucího.
Od roku 2005 do 2014 jsem vedla taneční kroužek při 3. ZŠ v Mostě. Dále jsem jezdila do školy v přírodě, cykloturistické kurzy a lyžařské kurzy, kde jsem působila jako vychovatelka, zdravotník a asistent na lyžařském výcviku. Jsem týmový hráč a dokážu vést lidi k lepšímu výkonu. Umím vést kolektiv a jsem organizační človíček.

DĚTSKÁ SKUPINA EVIČKA

Jan Popík

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 Vzdělání:
• Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Jana Chrastná

Učitelka, logoped. asist.Dvorakova Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.
• Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ - logopedický asistent (Akreditace MŠMT č. j.: MSMT-26083/2018-2-720)
• Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: 
Zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková

Spec. pedagog

PROVOZ

Bohumil Popík

Vedoucí provozuBohumil Popík 2

 Popis bude přidán...

Ing. Martin Mazúch

Projektový manažer, asistent ředitelky

 Martin Mazuch1

Jan Reiner

IT služby, správa počítačových sítí

Marie Frydrychová

SvačinářkaMarie Frydrychová, výdej jídla, uklízečka

Vzdělání:
SOU zemědělské. od roku 2006 - 2019 pracovala pro společnost Kaufland v Kadani, jako pracovnice informací.

Záliby:
Četba knih, výlety do Krušných hor, ruční práce - vyšívání, háčkování, pletení, malování.

Volný čas věnuji rodině a především svým 3 dětem. Nejvíce času trávím s nejmladším synkem Honzíčkem, který také navštěvuje naší krásnou školičku Svět, kterou miluje.

Iveta Vlčková

UklízečkaIveta Vlčková, pomocnice ve výdejně

Vzdělání:
• Střední odborná škola gastronomie Údlice - kuchařské práce

Zájmy:
• Mám ráda sport, tanec, cestování a procházky v přírodě.
• Ráda se věnuji svým dvěma dětem a mému bratrovi, kterého mám v péči, a svým milujícím zvířatům.
• Moc ráda vařím a trávím čas v kuchyni.
• Mám ráda řád, čistotu a úklid.

Ing. Veronika Podzimková

asistentka (externí)Pod Ver

Vždy jsem ráda něco vytvářela, ať už to byly jen malůvky, básničky nebo ucelená výtvarná či grafická tvorba.

Ve volném čase, když je příznivé počasí, ráda jezdím na výlety, at už do přírody nebo za památkami, nebo jen tak "naslepo". Když mám zrovna čas anebo líné nohy, ráda si sednu k dobré knize, nebo luštím křížovky či sudoku.

EXTERNISTÉ A LEKTOŘI

Mgr. Jana Pondělíčková

jogínkaMgr Jana Pondělíčková

Popis brzy přidáme.

Ing. Daniela Reinerová

lektorka pilates

 

Petra Sauerová

Petra Sauerova

lektorka tance

Od malička jsem navštěvovala taneční obor v ZUŠ v Pardubicích. Následovala jsem svůj sen, vystudovala Státní taneční konzervatoř v Praze a věnovala se tanci profesionálně nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Po skončení kariéry tanečnice jsem začala učit děti. Cítím velké naplnění, když můžu být s nimi na cestě za poznáním vlastního těla, při tvoření, hraní, improvizování a získávání správných návyků při tanci a pohybu.