ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Logopedie

Logopedie je odvětní speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu.

Předmětem logopedie je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a vzdělávání jedinců s narušenou komunikační schopností, s dýchacími a polykacími problémy z hlediska: etiologie (příčin), symptomatologie (popis příznaků), možnosti aplikace speciálně pedagogických metod (reedukace, rehabilitace, kompenzace) a profylaxe (předcházení vzniku negativních následků postižení).

Logopedii praktikuje specialista na logopedii, který složil státní zkoušku.

Cíle logopedie
Naše "Školní logopedie"
Naše služby
Naše péče je věnována
Ceník
Náš speciální pedagog-logoped

Aktuální nabídka

Image

Kontaktní formulář

"Školní logopedie"

,,Školní logopedie" při Základní škole Svět se zabývá poruchami komunikace, vadami řeči, sluchu a hlasu.
Poskytuje poradenství v oblasti komunikace a poruch řeči u dětí, které jsou potvrzeny SPC, PPP nebo lékařem. Provádíme reedukace, například: dyslálie, vývojová dysfázie, dysartrie, koktavost, breptavost, afázie.
Rozvíjíme oblasti, které je třeba u dětí rozvíjet: sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilní vnímání, abstraktně vizuální myšlení.

Výkladový slovník

Poruchy řeči

Afázie - komplikované a nejednoznačné postižení jako je ztráta produkce nebo rozumění řeči v důsledku ložiskového poškození mozku. Dětská afázie - vzniká jako náhlé přerušení a poškození dosud normálně se vyvíjející centrální 

Breptavost - Dříve byla chápána jako neuróza řeči. V současné době je breptavost řazena mezi poruchy, u kterých je narušena plynulost řeči. Pro breptavost je charakteristické extrémně zrychlené tempo řeči. Řeč se místy stává nesrozumitelnou a je charakteristická tím, že člověk ve spontánním projevu nevyslovuje slabiky, části slov. Z posledních výzkumů je známo, že u člověka s breptavostí bývá potvrzen nález na EEG. U malých dětí byl potvrzen vztah mezi breptavostí a lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD).

Dysartrie - motorická porucha řeči. Jedná se o narušení artikulace jako celku. Vzniká na základě poškození CNS. Dysartrie se neprojevuje pouze narušením artikulace jednotlivých hlásek, ale také v oblasti dýchání, tvorby hlasu, melodii a rytmu řeči. Tato vada řeči je charakteristická pro děti s diagnózou DMO (dětská mozková obrna). V tomto případě by bylo přesnější používat název vývojová dysartrie. U pacienteů (dospělých i dětských), kteří vůbec nedokáží tvořit artikulovanou řeč, hovoříme o anartrii.

Dysfage (poruchy polykání) - mohou vzniknout v každém věku. Nejvíce pacientů se vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let, na druhém místě jsou děti s vrozeným neurologickým postižením. Podle světových statistik WHO asi 5 % populace trpí nějakou formou dysfagických obtíží. Polykání patří k jednomu z nejkomplexnějších procesů v lidském těle. Je to složitý pohyb celé řady struktur probíhající ve velmi rychlém sledu. Musí při něm dojít ke koordinaci rtů, tváří, čelistí, jazyka, měkkého patra, hltanu, hrtanu a jícnu. U kojenců je pohyb ještě náročnější. Je nutné, aby pracovaly správně nejen výše jmenované struktury, ale musí zde ještě dojít k dokonalé souhře mezi sáním, dýcháním a polykáním. Jakákoli dysfunkce v jednom z těchto tří komponentů může ohrozit bezpečnost a efektivnost celého krmení.

Dyslalie (patlavost) - je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek. U dyslalie bývá narušena výslovnost jedné nebo více hlásek. Velmi důležité je mít na paměti, že každému období odpovídá výslovnost určitých hlásek. Proto například nemůžete po svém dítěti chtít, aby ve 3 letech umělo vyslovovat hlásku R nebo Ř. Tyto hlásky jsou artikulačně náročné, a proto se většině dětí v tomto věku vyslovit nedaří, což je naprosto přirozené.
Pro vaši orientaci předkládáme stručný přehled vývoje výslovnosti jednotlivých hlásek. Vždy byste si měli uvědomit, že každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně. Velmi důležité je respektovat přirozený vývoj artikulace vašeho dítěte a nepožadovat po něm výkony, pro které není ještě dostatečně zralé. Podle tabulky můžete odhadnout správný okamžik pro včasnou návštěvu logopedické ambulance. Všeobecně lze říci, že s nácvikem správné výslovnosti lze začít kolem čtvrtého roku.

Věk  Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti 
 1 rok  Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší  M B P
A E I O U
D T N J
 do 2,5 let  Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu.  K G H CH
V F
OU AU
 do 3,5 let  Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.   Zvládá
N D T L
(i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
 do 4,5 let  Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.  Ť Ň Ď
Vyvíjí se Č Š Ž
 do 6,5 let  Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.  C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ

Koktavost - je jedním z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Touto vadou řeči se zabývalo a zabývá mnoho vědců na celém světě. I přesto je i v současnosti velmi obtížné jednotně definovat koktavost. Lze ji definovat například jako syndrom komplexního narušení koordinace orgánů, účastnících se na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným přerušováním plynulosti procesu mluvení.

Mutismus (oněmění) - Začalo vaše dítě chodit do mateřské školy, nastoupilo do první třídy a najednou nemluví? Z logopedického hlediska pak hovoříme o tzv. elektivním mutismu. Ne vždy musí být tato ztráta řeči spojená s nástupem do školního nebo předškolního zařízení. Někdy se stává, že dítě přestává verbálně komunikovat s určitými osobami, nebo jen v určitém prostředí (např. u lékaře, s učitelkou v MŠ nebo ve škole). Další příčinou může být také nějaký traumatický zážitek (např. smrt někoho blízkého, konflikty v rodině, stěhování, nepřiměřené tresty a nároky na dítě).

Opožděný vývoj řeči - Do 1 roku života dítěte, je zcela přirozené, že dítě nemluví. Toto období se nazývá fyziologická nemluvnost. Od prvního roku života dítěte začíná vlastní vývoj řeči. Dítě tak používá jednoduchá jednotlivá slova (např. mama, tata, bác, baba, haf apod.), která mívají význam celé věty. Někdy se může stát, že se vývoj opozdí a i přesto, že je dítě zdravé (tedy slyší, není mentálně retardované, není postižena hybnost ani řečové orgány, dítě reaguje na podněty z okolí gesty, mimikou – mluvíme o tzv. prodloužené fyziologické nemluvnosti. V takovém případě je důležité zjistit, zda se tento jev nevyskytuje v rodině. Často se stává, že se tento typ nemluvnosti objevuje v rodinách opakovaně, a to častěji u chlapců než u děvčátek.
Pokud vaše dítě ve 3 letech ještě nemluví, nebo mluví méně, než ostatní děti ve stejném věku jedná se o opožděný vývoj řeči. Vždy je velmi důležité hledat příčiny opožděného vývoje řeči a v tomto případě je nezbytně nutné vyhledat odborníka a nechat dítě vyšetřit.

Palatolálie - vada řeči, která provází rozštěp patra, popřípadě rtu a patra. Jedná se o vývojovou vadu, kdy se řeč utváří na vývojově vadném základě.

Vývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči) - projevuje se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že vaše dítě vše slyší, vidí, nemá žádnou poruchu sluchu, či zraku, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí.

Aktuality - logopedie

Vážení rodiče,

došlo k aktualizaci ceníku našich služeb školní logopedie.

Sazba pro reedukaci pro děti 500 Kč / 45 min.

Pro děti ZŠ Svět a MŠ Svět je logopedie zdarma.

Vážení rodiče,

věděli jste, že máme vlastní "Školní logopedii"?

Naše ,,Školní logopedie" při Základní škole Svět se zabývá poruchami komunikace,

...