Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Image
O metodě CLIL

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (anglickou zkratkou CLIL = content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

V čem metoda spočívá
Formy CLIL
Vhodné předměty
Výhody CLIL
Další přínosy metody
Externí zdroje

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning)

CLIL je obsahově a jazykově integrované vyučování. Ve svém nejširším smyslu se jedná o výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je rozvíjen za pomoci cizího jazyka a zároveň cizí jazyk slouží při zprostředkování daného vzdělávacího obsahu. 

CLIL představuje nový pedagogický přístup v celém vzdělávacím systému. V současné době je v České republice hnán snahou obohatit jazykové vyučování. Metoda CLIL však není pouhou formou výuky cizích jazyků v jiné formě.

CLIL odráží dnešní globalizovaný pohled na svět. Jednotlivé obory a disciplíny se vzájemně prolínají, propojují a obohacují. V tomto směru klasický typ vzdělávání, který preferuje výuku jednotlivých předmětů odděleně, již neodpovídá potřebám doby. Metoda CLIL ovšem tyto potřeby reflektuje. Kromě toho metoda přináší i nové postupy, které podněcují mnohem aktivnější úlohu žáka ve vzdělávacím procesu.