Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s.r.o.

Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z.s.

Vznik Montessori

Maria Montessori byla italská lékařka, která se věnovala nejprve dětem mentálně postiženým. Prostřednictvím přátelské atmosféry a podnětného prostředí včetně speciálních pomůcek dosahovala u svých svěřenců velmi dobrých výsledků. V roce 1907 založila v Římě pro chudé děti Dům dětství (Casa dei bambini), kde se montessoriovské metody a pomůcky poprvé začaly používat pro vzdělávání dětí zdravých. U nás první školy začaly vznikat po roce 1997 a v současné době zde existuje kolem stovky mateřských a asi 50 základních škol.

Marie Montessori byla vynikající pozorovatelkou dětí a svou metodu začala rozvíjet především na základě vlastního sledování. Tvrdila, že neobjevila metodu, ale pouze sílu v dětech, která je vede k tvořivosti a tím ovlivňuje jejich chování. Marie Montessori vycházela z důvěry ve schopnosti dětí, vůli se rozvíjet a stávat se „dospělými“. To je také hlavní rozdíl oproti běžné škole, která vidí svůj hlavní úkol ve zvládnutí učebního plánu. V pedagogice Montessori jsou oproti tomu děti méně vedeny, ale více pedagogy podporovány v rozvíjení vlastního potenciálu a v nalezení své vlastní cesty k rozvíjení nejen inteligence a schopností, ale i umění spolupracovat a pomoci druhým.

Hlavní myšlenka
Základní principy
Oblasti vzdělávání
Dvanáctero Montessori pedagoga
Jak vypadá Montessori třída

Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Rozdíly mezi Montessori a tradiční MŠ

V čem se od sebe vlastně liší tradiční mateřské školy a Montessori mateřské školy? Tento přehled Vám pomůže lépe se zorientovat.

Hlavní rozdíl

V Montessori dítě získává velmi brzy samostatnost, schopnost postarat se nejen o sebe, ale také o druhé. Dítě je tedy vedeno k samostatnosti, zodpovědnosti a je povzbuzováno při vzdělávání přirozenou formou – prožitkem.

1) Třída, vybavení třídy:

Montessori - Prostor třídy je pomyslně strukturován dle vzdělávacího obsahu na tzv. centra aktivit (centrum praktického života, centrum smyslové výchovy, centrum matematiky, centrum jazyka, centrum kosmické výchovy).Uprostřed třídy je vyznačená elipsa. Vybavení třídy neobsahuje běžné hračky, ale speciální učební pomůcky. 

Tradiční MŠ - Třída je vybavena hračkami a běžnými pomůckami, prostor je vymezen na hrací část a spací – není strukturován dle vzdělávací nabídky

2) Role učitele:

Montessori - Učitel nabízí činnost a dítě si vybírá dle svého zájmu a potřeby. Hlavním principem přístupu učitele k dítěti je tzv. dělená odpovědnost. Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru práce. Současně mu ale pomáhá vybírat takovou činnost, pro kterou se nedokáže samo rozhodnout. Musí jej dostatečně motivovat. Dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. Zasahuje v případě, kdy se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost, nebo kde jsou porušována pravidla. Dále učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti. 

Tradiční MŠ - Vzdělávací obsah a nabídku, co a jakou činnost budou děti vykonávat, učitel vybírá, předkládá a řídí veškerou činnost.

3) Tempo učení:

Montessori - Postupuje se individuálně, podle tempa učení každého dítěte.

Tradiční MŠPostupuje se podle rytmu daného učitelem.

4) Organizace činností pro děti:

Montessori - Převládá organizační forma individuální, popř. skupinová.

Tradiční MŠ - Převládá organizační forma hromadná.

5) Přístup k vedení dětí:

Montessori - Dítě má volnost (svobodu), aby samo objevovalo, poznávalo a zkoušelo, avšak musí dodržovat stanovené hranice pravidla.

Tradiční MŠ - Dítě je během dne stále vedeno učitelem.

6) Vědecké pojetí metody:

Montessori - Vědecká metoda vyučování (konstruktivismus) – „objevování“ dítětem.

Tradiční MŠ - Vědeckost pojetí metody učení není podporována, předávají se „hotové“ poznatky.

7) Orientace v učení:

Montessori - Orientace na realitu – skutečný život (odpovídají tomu jak učební pomůcky, tak činnosti, které jsou dětem nabízeny – zaměření na samostatnost a sebeobsluhu dítěte). Učební pomůcky neposkytují malým dětem zmenšeninu světa, děti pracují s autentickými věcmi, pouze úměrné velikosti.

Tradiční MŠ - Mnohé je založeno na hraní jakési role a na představách.

8) Systém pořádku a ukládání pomůcek:

Montessori - Pomůcky mají své stanovené a vyhrazené místo v policích – jsou roztříděny dle vzdělávacího obsahu, dle materiálů, je dbáno na správné uložení pomůcky, dítě najde pomůcku vždy na stejném místě – vede to k rozvoji smyslu pro pořádek.

Tradiční MŠ - Nesystematické uložení pomůcek – na vrácení materiálů na své místo se mnohdy netrvá, důležité je pouze uložení do nábytku (často jsou v krabicích a policích hračky různého typu a druhu, či materiálů).

9) Prostředí pro učení:

Montessori - Prostředí pro učení je přizpůsobeno dítěti.Každé dítě má svůj hrací prostor a vymezenou plochu – vymezení koberečkem.Specifický nábytek – otevřené police (dostupnost všech pomůcek, velikostní přizpůsobení dítěti).

Tradiční MŠ - Prostředí pro učení je přizpůsobeno spíše učiteli.

10) Motivování dětí:

Montessori - Přístup k dítěti je založen na partnerském přístupu – dítě je vedeno k sebehodnocení (vlastní kontrola chyb je součástí pomůcek), učitel vyzdvihuje popisným jazykem, co se dítě naučilo.Vyzdvižení kladného hodnocení, rozvoj vnitřní motivace k činnosti. Vedení k vlastní odpovědnosti a uvědomění si důsledků.

Tradiční MŠ - Motivuje se odměnami, tresty a pochvalami.

11)  Přístup k vývoji dětí:

Montessori - U každého dítěte se rozpoznávají senzitivní fáze – v různém věku jsou různé senzitivní (citlivá) období pro rozvoj – učitel musí tato období dobře znát, respektuje individualitu dětí.

Tradiční MŠ - Se všemi dětmi se zachází stejně – děti jsou brány, že jsou v daném věku vždy na stejném stupni vývoje.

12) Hračky a učební pomůcky: 

Montessori - Součástí vybavení jsou „učební pomůcky“ a předměty denní potřeby.
Učební pomůcky a materiály ve třídách jsou uspořádány tak, aby pomohly dětem vyvinout smysl pro řád, koncentraci, koordinaci a nezávislost;
Používá se velké množství materiálů, které vycházejí z potřeb dítěte na mnoha různých stupních vývoje;
Materiály jsou seřazeny od nejjednoduššího ke složitějšímu a představují se v logickém pořadí v průběhu roku

Tradiční MŠ - Běžné hračky

13) Učební pomůcky: 

Montessori - Učební pomůcky jsou velice specifické – jsou rozděleny vždy dle toho, jakou dovednost rozvíjí, popř. co se dítě učí (barva, měření, porovnávání, zavazování tkaničky), např. – pro barvu – barvené destičky, pro chápání délky – tyče, pro zavazování tkaničky – rám s tkaničkami, tj. každá pomůcka je pouze na jednu dovednost či znalost – tzv. izolace jedné vlastnosti. V pomůckách je zabudována také tzv. kontrola chyby. Principy učebních pomůcek: izolace jedné vlastnosti, práce s chybou, trojstupňová výuka, limity – hranice, práce s kontrastem, práce s páry, estetika materiálu

Tradiční MŠ - Materiály a hračky jsou bez zaměření na konkrétní dovednosti.

14) Pořádek při výuce: 

Montessori - Součástí výuky je také TICHO, KLID A HARMONIE. Děti jsou vedeny k práci v tichu, aby bylo podporováno soustředění na práci s pomůckou. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti k druhým, je osvojována ohleduplná manipulace s nábytkem (např. manipulace se židlí – specifické položení, nikoliv sunutí). Ve třídě probíhá mnoho aktivit, ale není hlučná. Ticho je učeno také na při práci na elipse.

Tradiční MŠ - Ve třídách je tzv. „pracovní hluk“, děti jsou hlučné, i když si hrají ve spontánních činnostech. Rušivé elementy, např. manipulaci s nábytkem nebo hračkami apod.

15) Přístup k duševní rovnováze při výuce:

Montessori - Součástí výuky je rozvoj vnitřní harmonie a rovnováhy, zejména při činnostech na elipse, popř. specifickými relaxačními cvičeními. Významná je také práce s dechem a naslouchání svému tělu a potřebám.

Tradiční MŠ - Součástí výuky není rozvoj harmonie a rovnováhy (není to dáno ani RVP)

16) Pravidla:

Montessori - Pravidla vychází od dítěte, společné určení pravidel, která se budou respektovat.

Tradiční MŠ - Pevná (předem daná) pravidla. 

17) Svoboda mluvit:

Montessori - Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu. Vedení k ohleduplnosti k druhému přirozeným vnímáním dítěte.

Tradiční MŠ - Mluví vždy ten, kdo má slovo od učitele. Svoboda mluvit (ale bez rušení ostatních) podle libosti, ale vždy s respektem k druhému a potichu. Vedení k ohleduplnosti k druhému přirozeným vnímáním dítěte.


zdroj: http://www.montessoriostrava.cz/materska-skola-monte/montessori-skolka/montessori-a-tradicni-skolka/