ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o. Centrum vzdělávání

INFORMACE

Pro koho jsou naše jesle určeny?

• pro děti od 1 – 3 let
• pro děti rodičů, kteří potřebují sladit práci s péčí o dítě
• pro děti rodičů, kteří plánují dřívější návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání
• pro děti rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti, postupně adaptovali v dětském kolektivu
• pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv, individuální přístup k dítěti
• řešení problému s nedostatkem počtu míst v mateřské škole

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do 2,5 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce.

Podmínky pro přijetí
Co potřebuje dítě do DS
Zápis do DS na školní rok 2018/2019
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Stravování
Finance
GDPR

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3.9.2018

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 - provoz školky bude omezen dle přihlášených dětí.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí v úterý 1. ledna 2019.
Provoz v mateřské škole začíná ve středu 2.1.2019.
Mateřská škola a jesle Evička bude od 24.12.2018 do 1.1.2019 uzavřena.

Jarní prázdniny budou od 11.3. – 17.3.2019 - provoz školy bude omezen dle přihlášených dětí

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
Provoz MŠ bude omezen dle přihlášených dětí.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin.
MŠ a jesličky Evička budou uzavřeny na 4 týdny, tzn. celý červenec 2019

Nový školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2.9. 2019.

PROGRAMY A PROJEKTY V JESLÍCH

Projekt EU: Projekt Dětská skupina Evička

22894913 829144047268642 1250538547 n

Název projektu: Dětská skupina Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008394
Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 až 30. dubna 2020
Výše dotace: 1 999 036,00 Kč 

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Školní 1251/57, Chomutov
Kapacita zařízení péče o děti: 12
Tyo zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Ostrov objevů - Univerzita pro batolata
NTC Learning
Montessori metoda

PROVOZNÍ INFORMACE

Domácí řád

Vážení rodiče,
úkolem pečujících osob v jeslích je, aby svědomitě pečovaly o správný tělesný a duševní vývoj Vašeho dítěte.

Domácí řád

1. Do jeslí jsou přijímány děti od 1 do 2,5 let, na základě podané přihlášky.
2. Při nástupu dítěte do jeslí předloží rodiče řádně vyplněný evidenční list dítěte, včetně potvrzení dětského lékaře.
3. Jesle jsou otevřeny od 5:30 do 17:00 hod (po domluvě i déle). Příjem dětí bývá do 8 hod., po domluvě je možný příjem i v průběhu dne. V zájmu dětí prosíme o dodržování provozní doby.
4. Za pobyt dítěte v jeslích se platí do 20. dne v měsíci. Příspěvek na provoz se platí měsíc předem a je za zapsané dítě. Stravné se účtuje podle docházky dítěte do jeslí za daný měsíc.
5. Rodiče se zavazují, že zavčasu oznámí onemocnění dítěte nebo jiný důvod, proč nepřijde dítě do jeslí, dále výskyt infekční nemoci v rodině nebo okolí, a to nejpozději do 7:45 hodin, aby bylo možné dítě odhlásit ze stravování, jinak budou povinni tento den platit.
6. Je-li dítě nepřítomno pro infekční nemoc, jsou rodiče povinni tuto skutečnost oznámit a při opětovném příjmu dítěte do jeslí předložit potvrzení o zdraví dítěte.
7. V případě, že bude dítě vyzvedávat z jeslí jiná osoba než je uvedena v evidenčním listu, musí být tato osoba předem písemně nahlášena (spolu s číslem OP) a při převzetí dítěte musí daná osoba prokázat svoji totožnost (předložit OP).

Své dotazy a připomínky na provoz jeslí a péči o dítě, mohou rodiče projednat s ředitelkou dětské skupiny-jeslí. Schůzku si můžete domluvit na tel. 725 672 140.

Denní harmonogram dětí

Aktuální nabídka

Image

Dětská skupina neboli jesle Evička nebo-li jsou jednotřídní předškolkové zařízení. Kapacita zařízení je pro 12 dětí.

Jsme si vědomi toho, jak velkým krokem v životě dítěte je vstup do předškolního zařízení jesličkového typu. Proto jsme vytvořili rodinné prostředí, kde se individuální potřeby jedince stávají naprostou prioritou a kde je tudíž prostor pro individuální péči a přístup k dětem.

Dětská skupina je novinkou ve spektru možností nekomerčních služeb péči o děti předškolního věku. Přijímáme děti od 1 - 3 let.

Moderní výukové metody v našich jeslích

Projekt EU: Projekt Dětská skupina Evička

22894913 829144047268642 1250538547 n

Více o projektu

Název projektu: Dětská skupina Evička
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008394
Prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dalá jen "projekt")
Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 až 30. dubna 2020
Výše dotace: 1 999 036,00 Kč 

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Školní 1251/57, Chomutov
Kapacita zařízení péče o děti: 12
Tyo zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Aktuality

Vážení rodiče,

v září 2018 otevíráme nové kurzy Ostrov objevů - univerzita pro batolata. Pro zájemce o kurzy pořádáme 1. ukázkovou lekci ZDARMA - v termínech 24. září 2018 a 26. září 2018 od 9 hod.

Chcete se dozvědět více o

...

Vážení rodiče,

v září 2018 otevíráme nové kurzy Ostrov objevů - univerzita pro batolata. Pro zájemce o kurzy pořádáme 1. ukázkovou lekci ZDARMA - v termínech 24. září 2018 a 26. září 2018 od 9 hod.

Přihlášky na kurzy a

...

Výchova děti v DS Evička

Volnou hru a výchovu našich dětí přizpůsobujeme věku dítěte a především počtu dětí ve skupinkách.

Výchova dětí je rozdělena do několika oblastí: rozumové, pracovní, výtvarné, mravní, hudební a pohybové zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, poznávacích procesů, smyslového vnímání, samostatnosti a především také v socializaci. Různé aktivity v těchto oblastech probíhají formou hry v malých skupinkách. Výchova je rozdělena do tematických celků během celého školního roku.


Rozumová výchova
Děti si rozšiřují slovní zásobu povídáním, vysvětlováním a odpovídáním na otázky, učí se básničky, poslouchají pohádky atd. Snažíme se u dětí rozvíjet fantazii, a také jejich představivost. - rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Pracovní výchova
Zde se snažíme o rozvoj jemné motoriky. Děti jsou vedeny k samostatnosti, především pak v oblasti hygienických návyků, k soběstačnosti při oblékání. Využívány jsou stavebnice různých tvarů a velikostí. Stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Výtvarná výchova
Využíváme různé techniky malování a různé materiály – prstové barvy, tempery, různé druhy dekorací (barevný písek, kamínky atd.), voskovky, křídy, uhel a rudku, vodové nebo temperové barvy, tuž, malování do klovatiny nebo tapetolu, malování prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí. Výtvarná výchova se prolíná s pracovní výchovou. Ve výtvarné výchově nezapomínáme na svátky a významné příležitosti, např. Den matek, Velikonoce atd.

Hudební výchova
Děti se učí jednoduché texty a melodie. Interpretace je spojena i s tělesnou výchovou, neboť současné provádění obou činností je velmi efektivní. Hudebně pohybová výchova je zaměřena na tanečky, seznámení hravou formou s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické Orffovy hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení atd.

Tělesná výchova
Kromě základního tělocviku se zaměřujeme také na zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, na správné držení těla, prevenci ploché nohy (pravidelná návštěva ortopedky), nácvik zdravého dýchání. Děti cvičí i na nářadí a s náčiním (švédská lavička, míče, kroužky atd.). Často jsou zařazovány prvky z dětské jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení).
Děti jsou denně venku (dle aktuálního počasí), v létě se snažíme být venku co nejdéle. Děti jsou motivovány, aby se zapojovaly do aktivit dobrovolně a nenuceně. Mají dostatek času na to, aby se v průběhu denních aktivit samy rozhodly, zda se připojí k aktivitám a kdy.

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování.

O vaše děti pečují

O vaše děti se budou starat tety s dlouholetou praxí v oboru.


Teta Jana Dvořáková
vedoucí Dětské skupiny Evička, pečující osoba

Dvořáková Jana

Vzdělání:
• SŠ - Gymnázium – humanitní větev,
• akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
• absolvent lektorského kurzu masáží dětí a kojenců,
• akreditovaný kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi,
• akreditovaný kurs Metodika cvičení pro děti od 2 - 6 let, vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí.
• Mensa NTC pro školky I., II., III.

Zkušenosti s dětmi: vychovatelská činnost, vedení turistického oddílu a dětských akcí

Zájmy: zdravý životní styl, jóga, příroda, turistika, zahrada, rodina, procházky s pejskem, četba, cestování

 

Kateřina Podmajerská
Pečující osoba

Vzdělávání: předškolní a mimoškolní pedagogika Most

Zájmy: výtvarná činnost, příroda, literatura, hra na kytaru