ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Zápisy do Mateřské školy Svět na školní rok 2021/2022 (aktualizace)

Informace o podání žádosti

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy, a to bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Uskuteční se v termínu dle §34 školského zákona v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude tento školní rok probíhat zápis do MŠ tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy fxxyus5
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobní podání: do poštovní schránky na vchodových dveřích do MŠ.
 5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). O přijetí do MŠ žádá pouze jeden zákonný zástupce, který dítě zastupuje po celou dobu přijímacího řízení.

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. Tato kopie bude pak součástí spisu.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokuenty k zápisu do Mateřské školy Svět ke stažení najdete v Dokumentech ZDE.

Informace k testování na COVID-19

Vážení rodiče,

v následujícím článku najdete informace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohlědně testování na COVID-19 a postupu v případě pozitivního antigenního testu.

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí):

 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testovánDaný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a tento lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy:
Tento návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se po vystavení žádanky můžete sami přihlásit
Návod_k_registraci_k_PCR_Reservatic.pdf

Tabulka k hlášení kontaktů s pozitivním případem pro KHS
V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance školy/školského zařízení, škola bezodkladně zašle KHS seznam (doplněnou tabulku v příloze) dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).
Tabulka_kontaktů_pro_KHS_název_školy_datum.xlsx