ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Individuální vzdělávání: Šance dětem nejen z Chomutova

Vážení rodiče a zájemci o individuální vzdělávání,

věděli jste o tom, že jsme jediná škola v Chomutově, která poskytuje tzv. individuální vzdělávání? Individuální vzdělávání neboli "domácí škola" je plnění povinné školní docházky na 1. a 2. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

Jedná se o alternativní způsob vzdělávání. Rodič, který se rozhodne pro tento způsob vzdělávání, přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí čas, průběh i vzdělavatele (pokud jím není sám). Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale nadále v kompetenci ředitele dané základní školy, ve které je žák přihlášen.

Lze přejít na individuální vzdělávání?

Z klasické školní docházky do školy lze v určitých případech přejít na individuální vzdělávání. Je potřeba o něj zažádat. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro IV posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání.

Důvodem pro přechod na individuální vzdělávání může být například:
• způsob života konkrétní rodiny (např. rodina se často stěhuje),
• osobnostní založení dítěte,
• dítě se intenzivně věnuje sportu či rozvoji jiného talentu,
• zdravotní znevýhodnění dítěte, zdravotní stav dítěte,
• složitá dostupnost školy apod.

Kdy ještě může individuální vzdělávání pomoci?

Individuální vzdělávání má i tu východu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje. Velkou předností IV je individuální forma výuky, která umožňuje se přizpůsobit specifikám dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu, a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Rodič může své dítě doprovázet do nejrůznějších kroužků a terapií, které jim kmenová škola nemůže nabídnout. Dvojnásob to platí, jedná-li se o žáka se zdravotním znevýhodněním či postižením.

Škola pomáhá a kontroluje

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Škola garantuje prioritní požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou a organizační pomoc při vzdělávání. Potřebným žákům může škola vytvořit individuální vzdělávací plán, který konkretizuje rozvržení učiva do měsíců, způsob hodnocení, apod.

Přezkoušení a hodnocení žáka

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí školního roku zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Přezkoušení má dvě části:
1. osobní přezkoušení z hlavních předmětů - kombinace ústní a písemné zkoušky (český jazyk, matematika, cizí jazyk)
2. portfoliové hodnocení - rozhovor nad předloženými materiály s doplňujícími otázkami

Termíny přezkoušení stanoví škola. Na hodnocení přinese zákonný zástupce (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

Kdo hradí výdaje na individuální vzdělávání

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb. Ty poskytuje příslušná škola.

Víe informací se dočtete na našich stánkách http://zsmssvet.cz/index.php/zakladni-skola/individualni-vzdelavani.