ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SVĚT

Chomutov s.r.o.

Hyperaktivita dětí (ADHD, ADD)

Hyperaktivní děti

V současné době se stále více setkáváme s tím, že si rodiče neví rady se svým "živým" dítětem. ADHD je anglickou zkratkou pro Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jde o poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu.

Náš velmi zkušený speciální pedagog Vám poradí, jak rozvíjet funkce percepční, motorické a kognitivní, které dítě potřebuje při psaní, čtení, počítání a logoped dítěti pomůže s vývojem řeči, koncentrací pozornosti a grafomotorikou. Terapii ADHD v dětství není radno zanedbat, protože si nikdy nemůžeme být jistí, zda v průběhu dospívání nepřerostou příznaky v inklinaci k návykovým látkám, narušení vztahů, poruše osobnosti nebo jiným problémům vyplývajících z neléčené ADHD.

V této poradně se rodiče seznámí s postupy pro zmírnění poruch, co požadovat pro dítě ve škole, jaké možnosti skýtá Metodický pokyn MŠMT pro děti s hyperaktivitou, co dělat, jaké odborníky navštívit pro určení přesné Dg., co udělat, aby se škola nestala strašákem Vašeho dítěte. Ze všeho nejdůležitější je, aby takové dítě vůbec odborník diagnostikoval. Měl by to být nejprve dětský lékař, který dítě sleduje. V okamžiku, kdy se dítě začne odchylovat, by měl dítě poslat k neurologovi, fyzioterapeutovi, mezi 2,5 - 3 roky k logopedovi, kolem 5 let pak speciálnímu pedagogovi a psycholog by měl dítě sledovat po celou dobu jeho psychomotorického vývoje.

Kromě naší odborné poradenské péče budou rodiče seznámeni s vhodnými cviky v oblasti rehabilitační. Děti s neléčenou ADHD častěji dostávají do problémů s kriminalitou, asociálním chováním a mají narušené vztahy jak se svým okolím, tak i s vlastní rodinou. V rámci reedukace je možnost se zapojit do naší "jógy", autogenního tréninku.

Ceník

Specifické poruchy učení (SPU)

Specifické (vývojové) poruchy

Pod pojem specifická porucha učení, nebo také vývojová porucha učení či specifická vývojová porucha učení (SPU) můžeme zahrnout celou skupinu poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou výukových obtíží dítěte ve škole. Patří sem: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Odhaduje se, že v populaci je 4-5% jedinců, trpících některou z těchto poruch, vyšší procento výskytu je u chlapců.
Projevy SPU se nejčastěji objeví až na určitém stupni vývoje dítěte, zpravidla po nástupu do 1. ročníku ZŠ.

Možné příčiny vzniku
Poradna pro děti se SPU
Ceník

Kontaktujte nás

Výkladový slovník (ADHD, ADD)

ADHD

ADHD (zkratka z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha. Jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha. Jedná se o neurovývojovou poruchu charakteristickou především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství.

Příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují 3x až 5x častěji u chlapců. Ti tak na sebe poutají mnohem větší pozornost, protože ADHD je u nich rozpoznatelná snáze než u opačného pohlaví. Okolím jsou pak považováni za „zlobivé“, „uličnické“ apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a proto jsou vnímány spíše jako nenápadné, či „hloupé“. 

Hyperkinetická porucha patří mezi nejčastější příčiny psychiatrického vyšetření a léčby v dětském věku. Mezi laiky a mnohdy bezradnými  rodiči se velmi často objevuje názor, že ADHD je jen omluva pro nevychovanost. Faktem ovšem zůstává, že 6 – 9 % všech školních dětí v současnosti ADHD trpí. Projevy tohoto neurobiologického onemocnění poprvé vzbudily zájem lékařů na začátku 20. století. Od té doby řada vědních oborů (genetika, biochemie nebo zobrazovací metody) potvrdila, že základ poruchy je vrozený, a tedy nezpůsobený výchovou.

ADHD - PŘÍZNAKY, PROJEVY V KOSTCE

Poruchy pozornosti
• krátké intervaly zaměření na jednu věc (nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami),
• chybí reflexe času, problém s opakovanými nebo nudnými (či nutnými) úkony,
• poruchy motoriky (narušení „harmoničnosti“ pohybů – jemná i hrubá motorika.)

Impulzivnost
• rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), nižší sebehodnocení, vztahovačnost;
• špatné sebeovládání (často něco vyhrkne, nemůže se dočkat, často nedomýšlí důsledky)

Hyperaktivita
• "neposedí, ruce nenechá v klidu" - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci),
• zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je)

PŘÍZNAKKY A PROJEVY ADHD v detailu

• duševní napětí
• snadné podléhání frustraci (rozlada z prvního neúspěchu a nedostatek vůle dále se snažit)
• psychomotorický neklid projevující se v potřebě častého střídání podnětů (nevydrží u jedné věci, musí střídat činnosti)
• potíže s udržením pozornosti a soustředěním
• impulsivita, náhlé výbuchu vzteku,celkově emoční labilita - často neadekvátní smích nebo naopak křik, pláč, stěžování si
• potíže svěřit se se svými problémy a pocitypopudlivost
• potíže s učením (učení vede k vyčerpání, potíže s děláním domácích úkolů atd.)
• problém při dělení se o hračky (děti s ADHD často nechtějí půjčovat své hračky ostatním dětem nebo pokud si hračku půjčí, nechtějí ji vrátit)
• večer tyto děti bojují s únavou, nechtějí jít spát
• tyto děti mají často tendenci lhát, někdy tyto děti simulují somatické problémy (např. bolesti břicha), aby upoutaly pozornost nebo nemusely vykonat to, co se po nich žádá (uklidit hračky, jít do školy/školky), atd.
• agresivita vůči blízkým osobám a spolužákům (ve školce, škole)
• při hraní si a soustředění pozornosti na jednu věc často dítě igrnouje své okolí a další podněty z něj, při vytržení z tohoto jednosměrného soustředění může být dítě rozezleno

ADD

Výkladový slovník (SPU)

Dg. dyslexie

Dyslexieporucha čtení, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.

Dyslektické projevy mohou mít různé příčiny a mohou se vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu:
rychlost - dítě luští písmena a hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, nebo naopak čte zbrkle, domýšlí slova. Není výjimkou, když dítě má dobrou rychlost čtení, umí tedy převést tvar slov do zvukové podoby, ale není schopno chápat obsah přečteného
chybovost – dítě zaměňuje tvarově blízká písmena např. a/e, m/n, b/d/p. Může také zaměňovat zvukově blízká písmena t/d. Dochází k zaměňování pořadí písmen ve slově (např. slovo sen je přečteno jako nes), někdy může vynechávat písmena případně i slabiky některých slov. Další častou chybou je domýšlení slov podle jejich začátku nebo kontextu 
technika čtení – dítě například slovo potichu předčítá po hláskách a pak jej vysloví nahlas, nebo neúměrně dlouho zůstává ve čtenářském vývoji u slabikování, opakovaně čte začátky slov případně celá slova, čtení je neplynulé, těžkopádné, s častými zárazy 
porozumění – zaměření úsilí a pozornosti na zvládnutí čtenářské techniky může dítěti znemožnit více či méně porozumět obsahu přečteného. Někdy to může být na úrovni úniku detailů, či částí z obsahu. V nejtěžších případech dítě nerozumí obsahu přečteného textu vůbec

Dysgrafie
Dyskalkulie
Dysortografie
Dyspraxie